суббота, 30 апреля 2016 г.

Գալու եմ...

Ամեն պատմություն  ունի  իր  վերջաբանը, և դպրոցական հրաշալի այս տարիները՝ նույնպես:Աչքերս չթարթած անցան տարիները, և արդեն հերթը եկել է ինձ և հասակակից ընկերներիս, որ այս տարի մնաս բարով ասենք դպրոցին:Եվ այս վերջին զանգով մեր կյանքում կբացվի մի նոր էջ՝ ավելի գիտակցված քայլերով, որն էլ կտանի դեպի նպատակների ու իղձերի իրականացում:Շատերի նման ես նույնպես արդեն կողմնորոշվել եմ (շատ վաղ հասակից ), գիտեմ՝ տնտեսագետ եմ դառնալու:Եվ եթե յուրաքանչյուրս պատասխանատվության զգացում ունենանք  մեր ընտրած մասնագիտության, երկրի նկատմամբ, անկասկած լավ անհատներ և մասնագետներ կդառնանք:                                                                        
Կրթահամալիրը օգնեց, որ ճիշտ որոշում կայացնեմ:Շատ կկարոտեմ դասաժամերս,ճամփորդություններիս,դպրոցական առօրյան:
Ցտեսություն եմ ասում, բայց գիտեմ,վստահ եմ՝ հետ եմ գալու,կարոտելու եմ…

пятница, 4 марта 2016 г.

Գրաբարի օլիմպիադա

Գրաբարի օլիմպիադա

I. Կարդա Հիսուսի երեք առակները, ընտրիր դրանցից մեկը և կատարիր առաջադրանքները:
1. Այր մի էր տանուտէր՝ որ տնկեաց այգի, եւ ցանգով պատեաց զնա, եւ փորեաց ի նմա հնձան, եւ շինեաց աշտարակ. եւ ետ զնա ցմշակս, եւ գնաց ի տար աշխարհ:  Իբրեւ մերձեցաւ ժամանակ պտղոյ, առաքեաց զծառայս իւր առ մշակսն՝ առնուլ զպտուղս նորա:  Եւ կալեալ մշակացն զծառայս նորա, զոմն տանջեցին, զոմն սպանին, զոմն քարկոծեցին:  Դարձեալ առաքեաց այլ ծառայս բազումս քան զառաջինսն, եւ արարին նոցա՝ նոյնպէս:  Յետոյ առաքեաց առ նոսա զորդի իւր, եւ ասէ. «Թերեւս՝ ամաչեսցեն յորդւոյ աստի իմմէ»:  Իսկ մշակքն իբրեւ տեսին զորդին, ասեն ընդ միտս. «Սա է ժառանգն, եկայք սպանցուք զսա, եւ կալցուք զժառանգութիւն սորա»:  Եւ առեալ՝ հանին զնա արտաքոյ քան զայգին, եւ սպանին:  Արդ՝ յորժամ եկեսցէ տէր այգւոյն, զի՞նչ արասցէ մշակացն այնոցիկ:  Ասեն ցնա` զչարսն չարաւ կորուսցէ. եւ զայգին տացէ այլոց մշակաց, որք տայցեն նմա զպտուղս ի ժամու իւրեանց:

2. Յայնժամ նմանեսցի արքայութիւն երկնից տասն կուսանաց, որոց առեալ զլապտերս իւրեանց՝ ելին ընդ առաջ փեսայի եւ հարսին:  Հինգն ի նոցանէ յիմարք էին՝ եւ հինգն իմաստունք:  Յիմարքն առին զլապտերսն, եւ ձէթ ընդ իւրեանս ոչ բարձին:  Իսկ իմաստունքն առին եւ ձէթ ամանաւք ընդ լապտերս իւրեանց:  Եւ ի յամել փեսային, նիրհեցին ամենեքեան եւ ի քուն մտին:  Եւ ի մէջ գիշերի եղեւ բարբառ. «Ահա փեսայ գայ, արիք ընդ առաջ նորա»:  Յայնժամ յարեան ամենայն կուսանքն, եւ կազմեցին զլապտերս իւրեանց:  Ասեն յիմարքն ցիմաստունսն. «Տուք մեզ յիւղոյդ ձերմէ, զի ահա՝ շիջանին լապտերքս մեր»:  Պատասխանի ետուն իմաստունքն եւ ասեն. «Գուցէ ոչ իցէ մեզ եւ ձեզ բաւական, այլ երթայք ի վաճառականս՝ եւ գնեսջիք ձեզ»:  Իբրեւ նոքա գնացին գնել՝ եւ եկն փեսայն եւ պատրաստքն մտին ընդ նմա ի հարսանիսն՝ եւ փակեցաւ դուռնն:  Յետոյ՝ գան եւ այլ կուսանքն՝ եւ ասեն. «Տէ՛ր, Տէ՛ր՝ բա՛ց մեզ»:  Նա պատասխանի ետ եւ ասէ. «Ամէն ասեմ ձեզ, թէ ոչ գիտեմ զձեզ:  Արթուն կացէք՝ զի ոչ գիտէք զաւրն եւ ոչ զժամ»:

3. Լսէք ահաւասիկ. ել սերմանաւղ սերմանել:  Եւ եղեւ ի սերմանելն, ոմն անկաւ առ ճանապարհաւ, եւ եկն թռչուն եւ եկեր զնա:  Եւ այլն անկաւ յապառաժի՝ ուր ոչ գոյր հող բազում. եւ վաղվաղակի բուսաւ: Քանզի ոչ գոյր հիւթ երկրին,  եւ յորժամ ծագեաց արեւ՝ ջեռաւ, եւ զի ոչ գոյին արմատք՝ ցամաքեցաւ:  Եւ այլն անկաւ ի մէջ փշոց. ելին փուշքն եւ հեղձուցին զնա, եւ պտուղ ոչ ետ:  Եւ այլն անկաւ յերկիր բարւոք. եւ ելեալ աճեցեալ տայր պտուղ, եւ բերէր ընդ միոյ՝ երեսուն, եւ ընդ միոյ՝ վաթսուն, եւ ընդ միոյ՝ հարիւր:
Առաջադրանքներ.
* Ընտրածդ առակից դուրս գրիր բառեր, որոնք գրվում և կարդացվում են տարբեր: Այդ բառերի օգնությամբ փորձիր տալ գրաբար տեքստի ճիշտ կարդալու մի քանի սահմանում:
Պտղոյ- պտղո
Տնկեաց- տնկեց
Իւր-յուր
Զնա- ըզնա

* Փոխադրիր տեքստը աշխարհաբար:
 «Մի տանուտեր կար, որ այգի տնկեց և այն ցանկապատեց, ու նրա մեջ հնձան փորեց և աշտարակ շինեց. ապա այն վարձու տվեց մշակներին և գնաց հեռու երկիր: Երբ պտղի ժամանակը մոտեցավ, իր ծառաներին ուղարկեց այն մշակների մոտ, որպեսզի բերքից իր բաժինն առնեն: Իսկ մշակները նրա ծառաներին բռնելով` մեկին տանջեցին, մեկին սպանեցին, մեկին քարկոծեցին: Դարձյալ ուրիշ ծառաներ ուղարկեց` թվով ավելի, քան առաջինները: Եվ սրանց էլ նույնն արեցին: Հետո նրանց մեջ ուղարկեց իր որդուն ու ասաց` թերևս իմ այս որդուց ամաչեն: Իսկ մշակները, երբ տեսան որդուն, իրենց մտքում ասացին` սա է ժառանգը, եկեք սպանենք սրան և սրա ժառանգությունը մենք սեփականացնենք: Եվ նրան բռնեցին, հանեցին այգուց դուրս և սպանեցին: Արդ, երբ այգու տերը գա, այդ մշակներին ի՞նչ կանի: …Չարերին չարաչար կոչնչացնի և այգին կտա այլ մշակներին, որոնք նրան կտան պտուղներն իրենց ժամանակին»:
* Մեկնաբանիր ընտրածդ առակը:
Առակում ասվում է,որ այսուհետ մենք ենք կազմում Աստծու այգին, մեզ համար է հոգ տանում Տերը, որպեսզի պտուղ տանք` Տիրոջ պատվիրանների համաձայն աստվածահաճո կյանքով ապրենք: Եվ Աստված է նշանակում մշակներին` մեր հոգևոր հովիվներին, որոնց առաջնորդությամբ պետք է ջանանք Նրա կամքը կատարել և խուսափել հատուցումից, որին արժանացան չար մշակները:
* Փորձիր գեղեցիկ և անսխալ կարդալ առակը, ձայնագրիր:
II. Տրված են աղոթքների վերնագրերը և աղոթքներ: Վերնագրերից յուրաքանչյուրը դիր համապատասխան աղոթքից առաջ:
«Խնդրանք իմաստության», «Առավոտյան աղոթք», «Աղոթք ճաշից առաջ», «Աղոթք աշխատանքն սկսելուց առաջ»
1. «Առավոտյան աղոթք»,  Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո:
2. «Աղոթք աշխատանքն սկսելուց առաջ»  Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն:
3. «Խնդրանք իմաստության» Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս:
4. «Աղոթք ճաշից առաջ»,  Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն:
III. Ընտրիր վերևի աղոթքներից մեկը և կատարիր առաջադրանքները.
* Բացատրիր, թե ինչ նշանակություն ունի ընտրածդ աղոթքը, ինչքանով է այն կարևոր, որն է դրա անհրաժեշտությունը:
* Հատկապես ո՞ր արտահայտությունը կառանձնացնես աղոթքից՝ որպես կարևոր խոսք. հիմնավորիր:
* Ընթերցիր, ձայնագրիր աղոթքը:

суббота, 16 января 2016 г.

Հայոց լեզվի օլիմպիադայի դպրոցական փուլ-12-րդ դասարան

1.¶ï»°ù  ë˳ÉÁ, Ýß»°ù  ï»ë³ÏÁ ¥ 3 Ùdzíáñ¤:³.²Ù»Ý  ÇÝ㪠 Ý³í³Ñ³Ý·ÇëïÁ, Íáí³ÍáóÁ, í³Õáõó  Ó³ÝÓñ³óñ»É  »Ý   ÇÝÓ:
µ.ܳ   Ù»ù»Ý³Û³µ³ñ  ϳËí»ó  ÏÇëáí  ã³÷  å³ïáõѳÝÇó   ¨  ݳۻó  å³ï³ÝáõÝ:
·.سñ¹ÇÏ  ÷áÕáóÇó   Ý³ÛáõÙ  ¿ÇÝ  Ù»½  íñ³,  ·ÉáõËÝ»ñÁ  ó÷³Ñ³ñáõÙ  áõ  Ñ»é³ÝáõÙ:

2.îñí³Í  µ³é»ñÇ  ¹ÇÙ³ó  ·ñ»°ù  ٻϳϳݠ ÑáÙ³ÝÇß  ¨  ѳϳÝÇß  ¥ 2 Ùdzíáñ¤.³ëåÝç³Ï³Ý , ½»ÕáõÝ , ³ÝëùáÕ, ÷áõÃ³É :
Ասպնջականհյուրասերվանատուր/անհյուրընկալ
Զեղուն – լեցունակաղձուն/դատարկ
Անսքողբացահակտակնհայտծածուկ
Փութալշտապելաճապարելհապաղել

3.îñí³Í  µ³é»ñÇ  ÇÙ³ëïÝ»ñÁ  µ³ó³ïñ»°ù  µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¥ 2Ùdzíáñ¤.»Õ»ñ»ñ· , ¿ùëåñáÙï, ý»ÉÇ»ïáÝ :

Եղերերգ - տխուր բովանդակությամբ քնարական բանաստեղծություն
¿ùëåñáÙï – Առանց նախապատրաստության գրված բանաստեղծություն
Ֆելիետոն - ծաղրական բնույթի հոդված

4.Üß»°ù  ïñí³Í  µ³½ÙÇÙ³ëï  ¹³ñÓí³ÍùÝ»ñÇ  ÇÙ³ëïÝ»ñÁ ª  »ñÏáõ  ÇÙ³ëï ¥ 2 Ùdzíáñ¤ .
»ñÏÝùÇó   ÁÝÏÝ»É, Ó»éù»ñÁ  Éí³Ý³É , ß³ñùÇó  ѳݻÉ:
ԵñÏÝùÇó   ÁÝÏÝ»É – 1) Տեղյակ չլինել, 2) Անհիմնչպատճառաբանված լինել:
Ձեռքերը լվանալ – 1) Պատասխանատվությունը իր վրայից վերցնել, 2) Հույսը մի բանից կտրել:
Շարքից հանել – 1) Գործունեությունը դադարեցնել, 2) Փչացնել:

5.¸áõñë  ·ñ»°ù  ³ñ¨Ùï³Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ  ѳïáõÏ  ÑÇÝ·  µ³é  áõ  ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý  Ó¨, Ýß»°ù  ¹ñ³Ýó  ³ñ¨»É³Ñ³Û  ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ   (3 Ùdzíáñ):úñ   ÙÁÝ  ³É  ½·³ó,  áñ  ï³ñÇùÁ   ³éÝ»Éáõ   íñ³   ¿ñ.  ëåÇï³Ï  ûɻñ  Ïþ»ñ¨³ÛÇÝ  Ù³½»ñáõÝ  Ù»ç.  ѳۻÉÇݪ  ³í»ñ³Í  óáõóáõó  Çñ  ¹»ÙùÇÝ   ·ÇÍ»ñÁ:  ¼³ñÙ³ó³í. ǘÝã   ßáõï.  »ñÏáõ  ûñ  Ùï³Í»ó  ³ëáñ  íñ³,  Ñ»ïá  ¹³ñÓ۳ɠ  ß³ñáõÝ³Ï»ó   Çñ  ³éçÇ  ÁÝóóùÁ:
Օր մըն- մի օր
Կ΄երևային – երևում էին
Մազերուն մեջ- մազերի մեջ
Ցուցուր- ցույց էր տալիս
Ասոր- սրա

6.¶ñ³µ³ñáí   ïñí³Í  ѳïí³ÍÁ  óñ·Ù³Ý»°ù  ³ß˳ñѳµ³ñ  ¥  1  Ùdzíáñ¤ : 
Ø»Õù  ÇÙ  µ³½áõÙ  »Ý  ÛáÛÅ,
̳Ýñ  »Ý, ù³Ý  ½³õ³½  Íáíáõ:
Իմ մեղքերը խիստ շատ են,
Ավելի ծանր են, քան ծովի ավազը:

7.Üß»°ùª   ·áñͳé³Ï³Ý   áñ   á×áí  ¿  ß³ñ³¹ñí³Í  ïñí³Í  ѳïí³ÍÁ ¥  1  Ùdzíáñ¤ :ì»Ý»ïÇÏáõÙ  ¿  ÉáõÛë  ï»ë»É  ØËÇóñ۳ݠ Ùdzµ³ÝáõÃ۳ݠ  ·ñå³ÝÇ  ѳۻñ»Ý  ûñ³óáõÛóÁ, áñÁ  Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ  ¿  1757  Ãí³Ï³ÝÇó: ²ÛÝ   ³Ù»Ý³»ñϳñ³ÏÛ³óÝ  ¿  ³ß˳ñÑÇ  ïå³·Çñ  ûñ³óáõÛóÝ»ñÇó  : Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ  »ñµ»ù  ãÇ  Áݹѳïí»É:

Գիտական

среда, 25 ноября 2015 г.

Լոգարիթմական ֆունկցիա

Առաջադրանք: ·         GeoGebra ծրագրով գծել լոգարիթմական ֆունկցիայի գրաֆիկ և դրանից օգտվելով թվարկել ֆունկցիայի բնութագրիչները:


среда, 14 октября 2015 г.

Ինքնաստուգում 2

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում է.
1) մանր-, միջօր-ան-անալայժմ-ական
2) Սևանհ-կծով-զր, հր-շգոմ-շ
3) նախօր-, մանր-աբանհն-աբանան-
4) վայր-ջքամենա-ականդող-րոցքերբև-

2. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում յա.
1) հեք-աթմատ-անպատ-նգործուն-
2) առօր-, շաբաթօր-կհարսն-կԱրաքս-
3) միլ-րդ, Բեն-մինԵրմոն-, Լ-նա
4) Մար-ամայծ-մլ-րդլռել-յն

3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում գ.
1)  ար-ասիքար-ահատանքգր-ամոլվար-ել
2) բա-ոսուհի, դա-անակշա-անակդրասան-
3) զի-զա-, ճա-ճ-ելհա-ա-, անհար-ի
4) թա-ուհիար-ելքսայթա-ելձիր-

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում կրկնակիբաղաձայն.
1) տա-որոշելու-եպայուսակու-ագրություներե-րբիչ
2) տա-ականու-ակիֆի-ականըն-իմակաց
3) ըն-արմանալբարօ-ությունհե-ենՎիե-ա
4) խճու-ի, հո-երգակվշտա-ուկտա-օրինակ

5. Ո՞ր բառում թավ գրված ե-ն է չիարտասանվում.
1) զուգերգ
2) տասներեք
3) օրհներգ
4) կիսաեփ


6. Ո՞ր շարքի բոլոր դեպքերում են բաղադրիչներըմիասին գրվում.
1) կողք /կողքի/, համ /տեսել/, առ /այժմ/, վայր /ընթաց/
2) վառ /վռուն/, երկրե /երկիր/, քաջ /առողջություն/, թեթև /քաշային/
3) ընդ /հակառակն/, երկ /կենցաղ/, ի /վերուստ/առ/հավետ/
4) ի /նշան/, վայր /իվերոսարդ /ոստայն/, արև /կող

7. Ո՞ր շարքի բառերի ևբառակապակցությունների բոլոր բաղադրիչներնեն մեծատառով գրվում.
1) Օնորե Դը ԲալզակՅուրի ԵրկայնաբազուկԵղիշե Զարենցի «Էմալե Պրոֆիլը Ձեր», «ՍասնաԾռեր»
2) Մովսես ՄարգարեԼեռնային ԱրցախԳայլՎահանԱշոտ Ողորմած
3) Նոր ԶելանդիաԲարձր ՀայքԱրաբականԷմիրություններՏիգրան Մեծ Առաջին
4) Երվանդ ՍակավակյացԹովմա ԱրծրունիԱրևմտյան ՀայաստանՀյուսիսային Սառուցյալ Օվկիանոս

8. Ո՞ր բառում է ույ երկհնչյունը սղվել.
1) կուրացուցիչ
2) բուսակեր
3) կապտավուն
4) բնավեր

9. Ո՞ր բառակապակցության մեջ փոխաբերականիմաստով գործածված բառ կա.
1) ոսկյա մատանի 
2) ամպամած երկինք
3) անաչառ քննադատ
4) լացող ուռենի

10. Նշվածներից ո՞ր գլուխը չկա ՄԽորենացու«Հայոց պատմություն» գրքում.
1) «Հայոց մեծերի ծննդաբանություն»
2) «Միջին պատմություն մեր նախնիների»
3) «Մեր հայրենիքի պատմության շարունակությունը»
4) «Մեր հայրենիքի պատմության ավարտը»

11. «Սասնա ծռեր» վիպերգի ո՞ր հերոսուհումասին են հետևյալ խոսքերը /նրագեղեցկությունը տեսնելովԽալիֆայիհարկահանները ուշակորույս են լինում/.
                   Արևուն կասեր. «Դու դուրս մ'էլներեսդուրս էլնեմ»:
1) Դեղձուն Ծամ 
2) Ծովինար
3) Խանդութ
4) Արմաղան

12. Ո՞վ է ասել.
«Ես եմ բոլորըև բոլոր մարդկանց մեղքերն են իմմեջ»:
1) Գր. Նարեկացի
2) Ներսես Շնորհալի
3) Սայաթ-Նովա
4) Ֆրիկ

13. Ո՞ր խնդրին չի անդրադարձել ԽԱբովյանը « Վերք Հայաստանի» վեպի առաջաբանում.
1) լեզվի հարցին
2) գրականության բովանդակությանը
3) հերոսի ընտրությանը
4) հայ եկեղեցու պահպանությանը

14. Ո՞ր հայերենով է շարադրվածբանաստեղծության հետևյալ հատվածը.
Երբ սէրն ի յաշխարհս եկաւ,
եկաւ իմ սիրտս բնակեցաւ,
Հապա յիմ սրտէս ի դուրսյերկրէ յերկիրթափեցաւ...
1) գրաբար
2) արևմտահայերեն
3) միջին հայերեն
4) արևելահայերեն

15. Ո՞ր վիպերգից են հետևյալ տողերը.
Եթե դու յորս հեծցիս յԱզատն ի վեր ի Մասիս,
զՔեզ կալցին քաջք,
Տարցին յԱզատն ի վեր ի Մասիս...
1) «Տիգրան և Աժդահակ»
2) «Հայկ և Բել»
3) «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ»
4) «Արտաշես և Արտավազդ»

16. Ո՞ր պատմիչն է նկարագրել քրիստոնեությանմուտքը Հայաստան.
1) Բուզանդ
2) Եղիշե
3) Փարպեցի
4) Ագաթանգեղոս
17. Ըստ Քուչակիինչպիսի՞ն չպիտի լինի սերը.
1) ազատ
2) «դրամ-դրամ շէքերով»
3) «ճորով»
4) «խընծորով»

18. Տողերի ո՞ր դասավորությունն է ճիշտ.
1) Քանիձեռքից եմ վառվել
2) Լույս տալով եմ ըսպառվել
3) Հուր եմ դառելլույս տըվել
4) Վառվել ու հուր եմ դառել
                (ՀովհԹումանյան)
1) 1, 2, 4, 3
2) 4, 3, 1, 2
3) 1, 4, 3, 2
4) 1, 4, 2, 3

19. Ո՞վ է միջնադարյան հայ քնարերգությանվերջին խոշոր ներկայացուցիչը.
1) Քուչակ
2) Ֆրիկ
3) Շնորհալի
4) Սայաթ-Նովա

20. Ո՞ր թվականին է լույս տեսել «ՎերքՀայաստանի» վեպը.
1) 1848թ.
2) 1858թ.
3) 1865թ.
4) 1850թ.